PrincipalEnsenyamentsCaràcter propiE.S.O.BatxilleratsServeisFotografiesCalendari

 
 

PRESENTACIÓ

Els col-legis dels Germans de Sant Gabriel expressen la seva filosofia educativa en el present CARÀCTER PROPI que oferim en esperit de servei:

Perquè sigui punt de referència constant i guia última en el procés educatiu.

INTRODUCCIÓ: PRINCIPIS FONAMENTALS

1.- Cada home té dret a la eduació.

Tots els homes tenen dret a una educació adequada a la seva capacitat per aconseguir la pròpia maduresa com a éssers responsables i lliures en auténtica igualtat d'oportunitats.
2.- Els pares, primers responsables.
Els pares són els primers responsables de l'educació dels fills i tenen dret a elegir per a ells el tipus d'educació que prefereixin, d'acord amb les pròpies conviccions.
3.- Dret dels educadors.
Els educadors tenen dret a desenvolupar llur funció docent en llibertat, respectant el present CARÀCTER PROPI i el nivell educatiu que correspongui a llurs educands.
4.- Els grups socials promotors de centres.
Les persones físiques i jurídiques tenen el dret de crear i dirigir centres educatius, i d'oferir-hi un tipus d'educació determinada.
5.- L'Església al servei de l'educació.
L'Església té el dret i el deure de fer-se present en el món de l'educació, creant i oferint a la societat els seus propis centres.
6.- Responsabilitat dels poders públics.
Els poders públics tenen l'obligació de fer possible l'exercici pràctic del dret de tots a l'educació, garantint la libertat i la gratuïtat de l'ensenyamentat.

II L'ESCOLA, AL SERVEI DE L'EDUCACIÓ

7.- Abast del dret a l'educació

L'exercici del dret a l'educació suposa l'accés a una escola que afavoreixi el ple desenvolupament de la personalitat de cada u.
8.- L'escola, reposta a aquest dret
L'escola és una de les respostes institucionals més importants al dret de tota persona a l'educació i un dels factors més decisius per a la vida de la societat.

9.- Al servei de l'home.

L'escola és. un servei que promou el creixement i maduració de l'alumne, preparant-lo perquè conegui, interpreti i transformi el món que l'envolta.
10.- Una societat plural.
En el marc del pluralisme d'opcions educatives, l'Escola dels Germans de Sant Gabriel s'ofereix com un mitjà per a facilitar el dret que tenen els pares d'elegir el model d'educació que desitgen per a llurs fills.

III IDENTITAT DELS COL·LECTIUS DELS GERMANS DE SANT GABRIEL

11.- Naturalesa.

Els col·legis dels Germans de Sant Gabriel són centres de l'Església Catòlica, creats pel susdit Institut Religiós -que es dedica essencialment a l'educació cristiana i dirigits per ell d'acord amb les disposicions emanades de l'Església i dels poders públics.

12.- Esperit gabrielista.

Els col·legis dels Germans de Sant Gabriel han de caracteritzar-se per un esperit d'amor sincer a Maria, la Mare de Jesús, segons la doctrina mariana de Sant Lluís Maria de Montfort, fundador de l'Institut de Germans de Sant Gabriel.

13.- El nostre lema.

«Labor omnia vincit». La bona educació, el treball intel·lectual, metòdic, ordenat i constant, venceran la nostra indigència i ignorància, crearan riquesa intel·lectual i moral que dignificaran l'home i la societat actual i futura.

14.- El nostre Centre, servei d'interès públic.

El nostre centre és un servei d'interès públic i dóna resposta a una opció educativa que la nostra realitat social demana. Es oberta a tots els qui desitgin l'educació que s'hi imparteix.

IV UNA PROPOSTA EDUCATIVA INTEGRAL

15.- L'alumne, subjecte de la seva educació.

Concebem l'alumne com a subjecte de l'educació, amb personalitat pròpia, i intentem col·laborar en la seva formació integral i harmònica en la seva triple dimensió. INDIVIDUAL, COMUNITÀRIA I TRANSCENDENT.

DIMENSIÓ INDIVIDUAL

16.- Assumpció del seu projecte.

Procurem que cada educant, lliurement i responsable, assumeixi el seu projecte personal, sàpiga elegir segons les seves possibilitats i es projecti vers el futur ajudat per la Comunitat Educativa, d'acord amb allò que vol ser conforme a una consciència humano -cristiana ben formada.

17.- Tendència cap a la maduresa.

Pretenem desenvolupar en l'alumne un sa esperit crític, un equilibrí emocional, una maduresa psicològica i un esperit de creativitat. Fomentem la seva actitud de recerca, d'admiració, de superació i de fidelitat al compromís adquirit.

18.- Valoració de la dignitat humana.

Intentem capacitar-lo, més perquè sigui que no pas perquè tingui, i l'ajudem a valorar la dignitat humana.

19.- Promoció de la seva capacitat professional.

Promovem la seva responsabilitat en l'estudi i en l'adquisició d'hàbits de treball. El preparem per a l'exercici competent de la seva futura professió.

20.- Al servei dels altres.

Entenem que l'home és un ser comunitari, que es realitza en l'amor i en les relacions amb els altres. Ajudem que cada alumne descobreixi que la vida de tota persona i també la seva ha de ser un servei als seus germans, tots els altres homes.

DIMENSIÓ COMUNITÀRIA

21.- Enriquimenten el diàleg.

L'hi afavorim una actitud dialogant amb les diverses formes de pensar, sense que això li faci perdre la pròpia identitat.

22.- Integració en l'entorn social.

Fomentem la seva integració i projecció en la comunitat local, nacional universal, fent-li valorar la llengua i la cultura de la nacionalitat en la qual resideix.

23.- Compromís en la reconstrucció del món.

Incrementem la seva responsabilitat perquè accepti responsabilitats familiars, ciutadanes i polítiques, socials i professionals; perquè s'esforci en promoure l'amor, la justícia i la pau, i es comprometi en la construcció d'un món cada vegada més fratern.

24.- Obert a la transcendència.

Afirmem que l'home és un ser obert a la transcendència i ho tenim en compte en promoure la formació integral de l'alumne. Seguim la doctrina de l'Església, ens proposem d'il·luminar el misteri de l'home i cercar solucions a les principals qüestions de la nostra època.

DIMENSIÓ TRASCENDENT

25.- Jerarquia de valors.

Estimulem els educands perquè optin, de forma lliure i responsable, per una jerarquia de valors que doni sentit a la seva vida.

V L'EDUCACIÓ DE LA FE EN EL MONTE CENTRE

26.- Una visió cristiana de la realitat.

El tipus d'educació que el nostre Centre ofereix es basa en una concepció cristiana de l'home i del món. Considera que els grans interrogants que es planteja la persona troben resposta definitiva en el Déu revelat per Jesucrist, el qual és capaç de sadollar les aspiracions més pregones del ser humà.

Per això aquest Centre fonamenta l'acció educativa en l'Evangeli de Jesús en les ensenyances de l'Església.

27.- Afavoreix la síntesi entre fe-cultura-vida.

Ajudem a descobrir en la realitat els valors absoluts i permanents. Afavorim una síntesi harmònica entre fe, cultura i vida. Transmetem un conjunt de coneixements, creences i valors que permetin als alumnes realitzar la coherència entre la fe cristiana, la ciència i les seves actituds personals.

28.- Proclama explícitament el Missatge de Jesús.

.Anunciem explícitament el Missatge salvador de Jesús i procurem encarnar-lo en el Centre. Impartim l'ensenyament religiós en l'horari escolar seguim les orientacions de l'Església Catòlica.

29.- Promou la maduració de la fe.

Com a part integrant de l'educació cristiana, oferim als alumnes la possibilitat d'aprofundir la fe en grups, creant espais en els quals es promociona i s'afavoreix la celebració de la Paraula i la recepció dels sagraments de l'Església. Eucaristia, Penitència i Conformació. Procurem ajudar l'educand en la progressiva maduració cristiana fins a arribar a ésser un home adult en la fe i integrat en la comunitat eclesial.

30.- Cultiva l'educació moral.

Els col·legis gabrielistes cultiven l'educació moral dels alumnes, basada en els valors evangèlics. Des d'aquesta perspectiva, els ajuda a comprometre's, especialment a favor de la llibertat, la fraternitat i la pau, tant a nivell personal com familiar i social.

VI LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

31.- Formem una Comunitat Educativa.

La forca integradora del nostre Centre radica en l'acció responsable compartida de tota la Comunitat Educativa, constituïda per l'Entitat Titular, els alumnes, els professors, el personal no docent i els pares dels alumnes. S'inspira en aquest CARÀCTER PROPI, del qual brota un PROJECTE EDUCATIU coherent. En ell s'hi concreten actualitzen els objectius i mètodes educatius del nostre Centre.

32.- L'Entitat Titular inspiradora del PROJECTE EDUCATIU.

L'Institut dels Germans de Sant Gabriel, com a Entitat Titular, estableix, interpreta i dóna continuïtat als principis que defineixen el tipus d'educació del nostre Centre. En promou i n'anima l'acció educativa. Vetlla per la cohesió entre els diferents estaments i òrgans de govern. Estimula la creació d'un clima de participació i assumeix l'última responsabilitat.

33.-Els alumnes, protagonistes de la seva educació.

Els alumnes són els protagonistes de la seva educació. Participen activament i responsable en el desenvolupament de la Comunitat Educativa. Es comprometen en el bé comú i en l'exercici dels seus deures i drets.

34.- Els professors, animadors de l'educació.

Els professors ajuden l'educand a formar la seva personalitat, completant l'acció educadora dels pares. Col·laboren activament en la preparació, realització i avaluació del PROJECTE EDUCATIU. Participen responsablement en la gestió del Centre a través dels seus òrgans de govern i viuen en un afany permanent de renovació per al millor exercici de la seva missió.

35.- Col·laboradors del Centre.

El personal no docent contribueix a la bona marxa de la Comunitat Educativa amb les seves aportacions i serveis. Amb la resta d'estaments, té ocasió de compartir tot allò que el Centre és i ofereix. Participa en els òrgans de govern i se sent responsable de l'acció educativa del Centre.

36.- Els pares, coresponsables amb el Centre.

Els pares són coresponsables amb tota la Comunitat Educativa en el manteniment del CARÀCTER PROPI, en la realització del PROJECTE EDUCATIU. A través de la seva Associació, canalitzen llurs esforços en defensa del tipus d'educació elegit i fomenten la seva formació permanent.

VII TRETS BÀSICS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

37.- Respecte a la persona.

Promovem una educació personal que implica el respecte a cada educand, a les seves peculiaritats, ritmes de maduresa i projecte de vida.

38.- Fomentem el desenvolupament intel·lectual.

Fomentem el treball intel·lectual seriós i rigorós en una continua actualització del saber, per aconseguir que cada un dels educands desenvolupí al màxim les seves possibilitats.

39.- Sentit crític.

Eduquem progressivament el sentit crític dels nostre alumnes respecte a la realitat social, cultural i científica, des del diàleg amb les formes de vida, costums i tradicions de la societat en què viuen.

40.- Actitud acollidora.

Intentem una relació cada vegada més acostada entre institució i família, professors i alumnes, com un mitjà bàsic per l'eficàcia de la nostra tasca educativa. Volem que a través del nostre apropament, l'alumne se senti satisfet del seu treball i de totes les activitats de la vida col·legial.

41.- Pedagogia activa.

Estimulem una pedagogia activa, en què l'alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge, afavorint la seva iniciativa, interès, motivació i espontaneïtat.

42.- Metodologia oberta i flexible.

Emprem una metodologia oberta flexible que garanteixi la fidelitat als principis pedagògics fonamentals i a la seva constant actualització.

43.- La tecnologia al servei de l'educació.

Familiaritzem els alumnes amb la tecnologia actual i amb els mitjans de comunicació social, difusió de la paraula oral i escrita, valoració de la imatge, utilització dels mitjans àudio visuals, etc. Com un recurs més de la formació personal.

44.- Educació per a l'oci.

Projectem l'educació més enllà de l'horari escolar, potenciant els grups formatius: religiosos, culturals, esportius, artístics i les associacions juvenils que obrin camí a les seves inquietuds.

45.- Avaluació de la nostra acció educativa.

Avaluem la nostra acció educativa, la qual cosa ens permet de verificar el nivell de qualitat aconseguit i l'adequació de la nostra pedagogia a les necessitats dels alumnes. Aquest procés és per a nosaltres un estímul i una orientació constant en la millora de la nostra tasca educativa.

VIII EL NOSTRE MODEL DE PARTICIPACIÓ

46.- Comunitat educativa participació.

Els diversos estaments de la Comunitat Educativa d'aquest Centre, d'acord amb les pròpies funcions i responsabilitats, comparteixen els ideals, valors i objectius bàsics, la realització del PROJECTE EDUCATIU i la gestió del Centre.

47.- La participació. Element integrador.

La participació activa, coordinada responsable de tots és fonamental per aconseguir l'objectiu comú que ens uneix i ens anima: la formació integral dels alumnes d'acord amb aquest CARÀCTER PROPI. La participació serà veritablement eficaç quan sigui capaç de convertir el Centre en una autèntica COMUNITAT EDUCATIVA.

48.- Criteris de participació.

Els criteris que ens ajuden a determinar els àmbits i nivells de participació de cada estament o persona en la gestió del col·legi són: coherència amb el CARÀCTER PROPI i amb el PROJECTE EDUCATIU, corresponsabilitat, subsidiaritat, representativitat globalitat.

49.- Una gestió coresponsable.

El nostre Col·legi s'organitza d'acord amb la legislació vigent i el seu model de gestió és el que garanteix una millor resposta a les pròpies necessitats.

El REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR determina els àmbits i nivells de participació en la gestió del Centre dels diversos estaments que formem la COMUNITAT EDUCATIVA.

50.- El Consell Escolar.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern col·legiat, representatiu de la COMUNITAT EDUCATIVA. Perquè la seva gestió resulti eficaç, requereix: competència, disponibilitat, coherència i capacitat de compromís en tots i cada un dels seus membres.

DISPOSICIÓ FINAL.

L'opció pel nostre Col·legi implica que tant els pares de família com els alumnes, professors i personal no docent acceptin aquest CARÀCTER PROPI i les exigències que se'n derivin.